അഞ്ചാമത്തെ ചൈന Zhengzhou ഇന്റർനാഷണൽ അബ്രാസീവ്സ് & ഗ്രൈൻഡിംഗ് എക്സ്പോസിഷൻ

അഞ്ചാമത് ചൈന സെങ്‌ഷോ ഇന്റർനാഷണൽ അബ്രാസീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് എക്‌സ്‌പോസിഷൻ 13--15, ഓഗസ്റ്റ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-12-2019