• 1
  • 2
  • 3

වෘත්තීය උල්ෙල්ඛ සැපයුම්කරු. ඇඹරීම, කැපීම සහ ඔප දැමීම සඳහා නිවැරදි නිෂ්පාදන ලබා දෙන්න.

ZIBO AOLANG TRADING CO., LTD.ශ්‍රේණි හතරකින් ලෝක ව්‍යාප්ත වෙළඳපොළට උල්ෙල්ඛ සැපයීමට කැප වන්න:

උල්ෙල්ඛ ධාන්ය;

උල්ෙල්ඛ සඳහා උපාංග;

ආලේපිත උල්ෙල්ඛ;

අපේ වැඩ

මෑත ව්යාපෘති

කැන්ටන් පොළ

33 වැනි චීන ජාත්‍යන්තර දෘඩාංග ප්‍රදර්ශනය අප්‍රේල් 1--3,2019

6th China-Russia Expo, Harbin International Exhibition Sports Center, 2019 ජූනි 15-19.

5 වන චීනයේ Zhengzhou ජාත්‍යන්තර උල්ෙල්ඛ සහ ඇඹරුම් ප්‍රදර්ශනය 13--15, අගෝස්තු.

කුටි අංකය:D146

සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

තව බලන්න